Faculty Members

   Dongming Wang (Professor)               Hongyu Cai (Part time)               Xiaoyu Chen
   Wei Niu               Jing Yang (Part time)               Chenqi Mou
   Dongchen Jiang (Part time)               Bo Huang (Part time)

  Ph.D. Students

   Xiangyu Wang              Rilun Xia              Linpeng Wang              Chaoxing Qi              Weifeng Shang

  Master Students

   Mingyu Dong              Ting Luo              Qiuye Song              Kaijian Zhang              Xinyi Yang
   Weichen Xiong              Yutong Zhou

  Former Members

   Yanli Huang        Ying Huang        Meng Jin        Ye Liang        Xiaoliang Li
   Tielin Liang*        Liyun Li        Tian Luo        Liang Meng        Ying Shao
   Zhaoqiang Yang        Wenting Zhang        Ting Zhao        Moritz Minzlaff        Farkhanda Afzal
   Wenya An        Zhenfeng Huang        Dan Song        Yu Zhang        Zhe Wang
   Yang Bai        Pengcheng Peng        Xiaolin Fan        Jiahua Lai        Rina Dong
   Haoyu Cao        Shuo Huang        Mengfan Liang        Zhaoji Wang        Rong Xue
   Juan Xu        Dong Lu        Rong Gao        Wenwen Ju        Zongrong Li
   Yujin Song        Wei Wang


 
 


Registered at University of Science and Technology of China